OBJEM

 Ozaveščanje Branje Jezik Evalvacija Modeli

Bralna pismenost in razvoj slovenščine

OBJEM v šolskem letu 2018/2019

Člani šolskega projektnega tima
Tjaša Prudič (vodja), Emiljana Baraga, Vida Rovan, Lea Sterle, Mojca Podobnikar, Nastasja Škerlj Grat

Raziskovalno vprašanje
S katerimi strategijami uporabe različnih učnih gradiv izboljšati učenčevo besedišče in nivo razumevanja prebranega?

Delo v letu 2018/2019
– priprava individualnih operativnih načrtov za spodbujanje gradnikov bralen pismenosti, izvedba didaktičnih pristopov in evalviranje
– priprava 12 zapisov dejavnosti didaktičnih pristopov, ki spodbujajo gradnike bralne pismenosti
– dogovor o medsebojnih spremljanjih in opravljenih 6 medsebojnih spremljanj z namenom učenja in povratno informacijo
– dva skrbniška obiska
– 19. februar = Tone Pavček + OBJEM
– delavnica za vse učitelje – akcijsko načrtovanje in raziskovalno vprašanje
– nabor najpomembnejšega besedišča in besednih zvez pri vseh predmetih v 5. in 8. razredu
– merjenje kompetenc 21. stoletja (kritično mišljenje, sodelovanje) in splošnih kompetenc (učenje učenja/osebnostna, družbena in učna kompetenca) – 2.A, 4.A, 4.B, 5.B, 7.A in 7.B, udeleženi učitelji
– delavnica za učitelje I. in II. triade – gradnik tekoče branje po Leonidi Novak
– pilotno testiranje učencev 5. in 8. razreda – preizkus hitrega in učinkovitega branja, preizkus besedišča, preizkus preverjanja jezikovne zmožnosti, preizkus razumevanja prebranega besedila

Dokumenti
OPERATIVNI NAČRT_2018/2019
Poročilo OBJEM_predstavitev z zaključne konference 2019

 

OBJEM v šolskem letu 2017/2018

Člani šolskega projektnega tima
Tjaša Prudič (vodja), Emiljana Baraga, Vida Rovan, Lea Sterle, Mojca Podobnikar, Nastasja Škerlj Grat

Raziskovalno vprašanje
Kako – s katerimi strategijami poučevanja – voditi učence, da bodo znali učinkovito uporabljati učbeniška in ostala gradiva?

Delo v letu 2017/2018
– sodelovanje pri opredelitvi definicije bralne pismenosti
Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika/posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje ter druge gradnike bralne pismenosti. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za samouresničevanje posameznika/posameznice ter uspešno (so)delovanje v družbi.
– sodelovanje pri naboru gradnikov bralne pismenosti
govor, motiviranost za branje, razumevanj koncepta bralnega gradiva, glasovno zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedil, odziv na besedilo in tvorjenje besedil, kritično mišljenje
– povratna informacija na predlog obrazca za zapis dejavnosti
– oddaja zapisov dejavnosti didaktičnih pristopov, ki spodbujajo gradnike bralne pismenosti
– OBJEM – analiza stanja
Zaznane prednosti: šola je že sodelovala v projektih za izboljšanje bralne pismenosti, strokovni delavci se zavedajo pomena bralne pismenosti in se trudijo spodbujati dvig bralne kulture skozi različne dejavnosti, z učenci s težavami in učenci tujci se dela individualno, učenci so seznanjeni z bralno učnimi strategijami.
Zaznani izzivi: skromen besedni zaklad, nerazumevanje prebranega, slabše ohranjanje pozornosti, šibka fina in groba motorika.
– 24. april = OBJEM + Ivan Cankar

 

SPLOŠNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt OBJEM je projekt, ki je uspešno kandidiral na razpisu “Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc.”
Kompetenca, kateri se bo projekt posvetil je SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST (bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost).

Cilji razpisa:
– vzpostavitev oz. nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc,
– vzpostavitev oz. nadgradnje celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov in
– spremljava dejavnosti projekta ter evalvacija dosežkov.

Cilj projekta OBJEM:
– razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

Sklopi/področja Rezultati
1. bralna pismenost in razvoj slovenščine – didaktični pristopi, gradiva, priporočila za dvig bralne pismenosti
2. slovenščina kot drugi jezik – model umeščanja slovenščine kot drugega jezika
3. diagnostični instrumenti za prepoznavanje ravni bralne pismenosti (od predšolskega obdobja dalje) – predlogi diagnostičnih instrumentov
4. posodobljena vloga šolske knjižnice – model posodobitve vloge šolske knjižnice 

Sodelujoči konzorcijski partnerji:
– Filozofska fakulteta Ljubljana
– Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana
– Pedagoška fakulteta Ljubljana
– Pedagoška fakulteta Maribor
– Pedagoški inštitut
– Zavod RS za šolstvo
– 19 razvojnih vzgojno izobraževalni zavodov (OŠ “Jožeta Krajca” Rakek)
– 40 implementacijskih vzgojno izobraževalni zavodov

Naša šola je bila izbrana za delo v razvojnem timu projekta in bo skupaj z ostalimi razvojnimi šolami, fakultetami in Zavodom RS za šolstvo opredelila in dopolnjevala gradnike bralne pismenosti, pripravila predloge programov usposabljanja, razvijala didaktične pristope in pripravljala vertikalne dejavnosti za razvoj bralne pismenosti.

/Vir: Interno gradivo iz Prvega delovnega srečanja vodij projektnih timov v projektu OBJEM; z dne 10. 7. 2017/

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

GRADIVO, INFORMACIJE, PRISPEVKI

– Članek v Slivniških pogledih (april 2019, števila 51, vir: https://www.cerknica.si/Files/eMagazine/31/185808/Slivniski%20pogledi_51_www.pdf)

– Kratek povzetek dela v šolskem letu 2017/2018

– Članek v Slivniških pogledih (junij 2018, letnih 5, številka 42, vir: https://www.cerknica.si/Files/eMagazine/31/140660/Slivniski%20pogledi_42_www.pdf, uporabljeno: 11. 7. 2018)

 

 

19. februar = Tone Pavček + OBJEM

Na slikah so izdelki učencev, razstavljeni na razstavi v šolsk…

19. februar = Tone Pavček + OBJEM

Tone Pavček je eden najbolj priljubljenih slovenskih pesnikov. Z njegovimi pesmi se srečujemo na vsakem koraku, za nekatere izmed njih bi lahko rekli, da so ponarodele. Njegove pesmi nam ogrejejo srce, so polne zaupanja in vere v ljudi in jih večkrat uporabljamo ob različnih priložnostih.

Treba je mnogo preprostih besed
kakor:
kruh,
ljubezen,
dobrota,
da ne bi slepi v temi zašlí
s…

24. april = OBJEM + Ivan Cankar (nadaljevanje)

V prejšnjih objavah smo vas že seznanili s tem, da smo 24. april 2018 na naši šoli posvetili velikemu pesniku in pisatelju Ivanu Cankarju. Obljubili smo nadaljevanje o dogajanju na naši šoli na ta dan.

V fotokotičku so nastale zanimive slike JAZ – Ivan Cankar.

Šolska knjižničarka je pripravila razstavo o Ivanu Cankarju s poudarkom na njegovih delih, ki so si jo učenci skupaj…

24. april = OBJEM + Ivan Cankar

OŠ »Jožeta Krajca« Rakek je kot razvojna šola vključena v 5-letni projekt OBJEM, koordiniran s strani Zavoda RS za šolstvo, katerega cilj je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov. V letošnjem letu imamo vključene šole možnost preizkusiti različn…

Prihajajoči dogodki

  • 18/09/2019ND Zdravje, 9. a
  • 02/10/2019ND Zdravje, 7. a
  • 10/10/2019PZ - KEM, 9. a
  • 23/10/2019PZ-MAT 7.a
  • 23/10/2019PZ-MAT 7.b
  • 23/10/2019PZ-MAT 7.a
AEC v1.0.4
Copyright ©2013. OŠ Rakek - izvedba Edo Milavec - MV d.o.o.