Učenec mora biti prisoten pri pouku in dejavnostih obveznega programa. V primeru njegove odsotnosti morajo starši najkasneje v petih dneh po izostanku razredniku sporočiti vzrok izostanka. Odsotnost učenca morajo opravičiti osebno ali v pisni obliki.

Če razrednik v omenjenem roku ne prejme opravičila, se izostanke Šteje za neopravičene.

Kadar učenec izostane zaradi bolezni več kot pet delovnih dni, lahko razrednik zahteva uradno zdravniško opravičilo o opravičenosti izostanka. Uradno zdravniško potrdilo izda zdravnik na predpisanem obrazcu, ki mora biti opremljen z žigom izvajalca zdravstvene dejavnosti in žigom ter podpisom zdravnika.

Če razrednik dvomi v verodostojnost opravičila, o tem obvesti starše oz. zdravnika, ki naj bi opravičilo izdal. Če ugotovi, da je opravičilo lažno, izostanka ne opraviči in ukrepa v skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ.

Vnaprej napovedane izostanke starši sporočijo razredniku. Tak izostanek lahko (strnjeno ali v več delih) traja največ pet delovnih dni v letu.

Ravnateljica lahko na podlagi obrazložene prošnje staršev iz opravičljivih razlogov odobri učencu daljši izostanek od pouka.

 

(Povzeto po Pravilniku o pravicah in dolžnostih učencev v OŠ.)