V šolskem letu 2012/2013 se bodo izvajali naslednji izbirni predmeti:

Gledališki klub
Izbrani šport – Atletika
Likovno snovanje II
Nemščina I
Nemščina II
Nemščina III
Načini prehranjevanja
Obdelava gradiv – Les
Ples
Poskusi v kemiji
Raziskovanje organizmov v domači okolici
Računalništvo – Urejanje besedil
Sodobna priprava hrane
Šport za sprostitev
Šport za zdravje
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami