Drage učenke in učenci zadnje triade, spoštovani starši!

Pred vami so izbirni predmeti, ki jih razpisujemo za šolsko leto 2013/14. Izbirni predmeti učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Predmeti so razdeljeni na družboslovno–humanistični in naravoslovno–tehnični sklop. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši.

Izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoje želje, sposobnosti in bodoče poklicne odločitve. Pri izboru bomo poskusili upoštevati učenčevo prvo izbiro, če bo za ta predmet prijavljenih vsaj 15 učencev.

Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. Po izboru so redni sestavni del učenčevega urnika, njihovo obiskovanje je obvezno. Svetujemo vam, da učenci in starši skupaj dobro premislite in izberete predmet, pri katerem bo lahko otrok najbolj uspešen. Vsakemu predmetu je namenjenih 35 ur v šolskem letu (ena ura na teden), razen izbirnemu predmetu tuji jezik nemščina, kjer je teh ur 70 (dve šolski uri na teden).

Ločimo med:
A) Triletnimi predmeti – nemščina, kar pomeni, da ima v naslednjih letih nadgradnjo. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem izbirnega predmeta lahko začne tudi kasneje, če ima ustrezno predznanje.
B) Triletnimi predmeti, lahko tudi krajši, kar pomeni, da ima predmet v naslednjih letih nadgradnjo in jih je vedno potrebno začeti obiskovati v začetnem programu. Učenec lahko po enem ali dveh letih izstopi. Z učenjem “prve stopnje” izbirnega predmeta lahko začne tudi v 8. ali 9. razredu.
C) Enoletnimi predmeti, vezanimi na razred, ki jih lahko učenec izbere samo v določenih razredih.
D) Enoletnimi predmeti, ki jih učenec lahko izbere samo enkrat v zadnjem triletju.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica.

Če vas v zvezi z izbirnimi predmeti zanima še kaj, se lahko obrnete na razrednike oziroma šolsko svetovalno delavko Tjašo Prudič na telefon 040 206 931 ali 01 705 26 70 ali e-pošto: tjasa.prudic@guest.arnes.si.

PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV – za ogled celotne knjižice klikni TUKAJ

A – TRILETNI PREDMETI
Nemščina I (7. razred)
Nemščina II (8. razred)
Nemščina III (9. razred)

B – TRILETNI PREDMETI, LAHKO TUDI KRAJŠI
Verstva in etika 1 (7., 8. in 9. razred)
Računalništvo – urejanje besedil (7. razred)
Filozofija za otroke – kritično mišljenje (7. razred)
Računalništvo – multimedija (8. in 9. razred)

C- ENOLETNI PREDMETI VEZANI NA RAZRED
Likovno snovanje I (7. razred)
Likovno snovanje II (8. razred)
Življenje človeka na zemlji (8. razred)
Elektrotehnika (8. razred)
Poskusi v kemiji (8. razred)
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami (8. in 9. razred)
Kemija v okolju (9. razred)
Likovno snovanje III (9. razred)
Retorika (9. razred)
Načini prehranjevanja (9. razred)

D – ENOLETNI PREDMETI
Obdelava gradiv – les (7. razred)
Glasbeni projekt (7. in 8. razred)
Gledališki klub (7. in 8. razred)
Raziskovanje organizmov v domači okolici (7. in 8. razred)
Sodobna priprava hrane (7. in 8. razred)
Šport za sprostitev (7. in 8. razred)
Izbrani šport – košarka (7., 8. in 9. razred)
Izbrani šport – nogomet (7., 8. in 9. razred)
Izbrani šport – odbojka (8. in 9. razred)
Ples (8. in 9. razred)
Šport za zdravje (8. in 9. razred)
Rastline in človek (9. razred)
Obdelava gradiv – umetne snovi (9. razred)