Coursework 4: Useful information

Pripravi predstavitev za tujega turista, ki želi izvedeti osnovne informacije o državi (Sloveniji ali kateri drugi, v katero si morda že kdaj potoval, da lažje in bolj resnično opišeš posebnosti izbrane države). Izberi vsaj 6 tem in pripoveduj o njih v celih povedih, s pojasnitvami in ponazoritvami, min. 30 besed. Uporabljaj pestro, a ne prezahtevno besedišče.

Do roka za oddajo osnutka oddaj list z besedilom (natisnjeno ali napisano na roke) v pregled. Upoštevaj popravke in izdelaj plakat. Na plakatu naj bo jasno označen naslov (država – USEFUL INFORMATION), nato pa smiselno razporejeni deli besedila (natisnjeno ali napisano z lepo pisavo) ter nekaj slik.

Pri govornem nastopu se ocenjuje: vsebina (3t), besedišče in jezikovna pravilnost (3t), predstavitev (3t), plakat (2t) in organizacija (1t).

Točk Ocena
12 5
10, 11 4
8, 9 3
6, 7 2
0 – 5 1

Točkovnik:

 

 

 

 

 

Predvidene teme:

Accommodation (Where to stay, how to book – hotels, motels, (youth) hostels, campsites, private rooms, monasteries…)

Transport there and getting around (plane, train, trolleybus, bus, underground network, taxi, tuk-tuk, rickshaw, private car – driving on the left, bad roads, three-lane motorway/five-lane highway, parking)

Food (popular and traditional dishes, times of meals, where to eat (restaurants, fast food restaurants, roadside stalls, … – prices)

Climate/Weather (seasons, typical temperatures, best time to travel)

Shopping (shopping centres, department stores, supermarkets, street shops, street markets, food/clothes/antiques/… markets, to bargain/haggle; shopping hours)

Money (currency, changing money)

Sights, the capital (Some famous places: what is it, where is it, … monuments, castles, museums, other famous buildings, fun parks, towers, squares, streets, bridges, caves, lakes, beaches-bays, islands, national parks, parks…)

Activities (Things to do – cycling, rafting, riding, skiing, surfing, snorkelling, scuba-diving, …)

– Other interesting facts (lifestyle e.g. siesta, late night socialising, rush hour, dangers and annoyances, health, …)

KRITERIJI OCENJEVANJA

VSEBINA

3          Vsebina je izvirna in bogata. Učenec vključi podatke, ki so razumljivi, izogiba se veliki količini suhoparnim podatkov in prezahtevnemu strokovnemu izrazju. Učenec upošteva predvidene teme in navaja pomembne posebnosti (vsaj 6 tem, vsaka vsaj 30 besed).

2          Vsebina je primerna, ni posebno bogata ali izvirna in je krajša od predvidene.

1          Vsebina je le delno primerna ali zelo kratka (ena ali dve povedi na temo oz. manj kot 5 tem).

0          Vsebina je prekratka za oceno oziroma je nerazumljiva. / Vsebina ni izvirna (je kopirana).

 

BESEDIŠČE IN JEZIKOVNA PRAVILNOST

3          Besedišče je bogato. Večina struktur je pravilnih.

2          Besedišče je primerno in ustrezno rabljeno, ni pa posebno bogato. Strukture so pretežno

pravilno tvorjene in rabljene.

1          Besedišče je skromno, se ponavlja ali je pogosto neprimerno zahtevno. Strukture so pogosto neustrezno rabljene ali nepravilno tvorjene.

0          Besedišče je pogosto neustrezno ali nepravilno rabljeno. Strukture so večinoma    nepravilne.

PREDSTAVITEV

3          Učenec ob plakatu oz. projekciji govori prosto in s primerno glasnostjo. Smiselno poudarja in naglašuje besede. Predstavitev je primerno strukturirana in tekoča. Napak v izgovorjavi skoraj ni.

2          Učenec občasno govori ob podpori zapiskov ali opornih točk oziroma večkrat težko samostojno nadaljuje. Govori s primerno glasnostjo in razumljivo. Pojavljajo se manjše napake pri izgovorjavi.

1          Učenec ne govori tekoče, prekinitve so pogoste. Učenec večinoma bere zapis. Občasno je govor težko razumljiv. Izgovorjava je okorna ali pogosto nepravilna. Učenec občasno ne upošteva govornega položaja.

0          Učenec bere zapis. Govori je zelo nepovezan ali nerazumljiv. Učenec pogosto ne upošteva govornega položaja (se smeji, ima neprimerno držo).

PLAKAT

2          Plakat je estetski in primerno strukturiran, napak v zapisu skoraj ni.

1          Plakat je zelo poenostavljen ali likovno šibek, napake v zapisu so pogoste.

0          Plakat je izredno slabo dodelan. / Učenec ne pripravi plakata.

 

ORGANIZACIJA
1          Učenec odda osnutek in pripravi predstavitev do določenega roka.

0          Učenec na določen rok ne odda osnutka (8.a: 16.5.; 8.b: 22.5.) ali na predstavitev ni pripravljen na rok (8.a: 23.5., 8.b: 5.6.).

 

Če je vsebina kratka (1t), sta besedišče in jezikovna pravilnost ter predstavitev lahko ocenjeni z največ 2t.

Točk Ocena
12 5
10, 11 4
8, 9 3
6, 7 2
0 – 5 1

Enostaven primer besedila bo na vpogled na steni v učilnici D5.