V šolskem letu 2015/2016 bomo obeležili 23 mednarodnih in svetovnih dni. Obeležitve bodo potekale na različnih nivojih šolskega delovanja (pri interesnih dejavnostih, v okviru pouka, pri izbirnih predmetih, dnevih dejavnosti, podaljšanem bivanju, …). Obeležili bomo mednarodno leto svetlobe (2015) in leto globalnega razumevanja (2016), mednarodno desetletje približevanja kultur in desetletje biotske raznovrstnosti.

Sodelovali bomo pri štirih nacionalnih projektih in na treh mednarodnih projektih drugih slovenskih Unesco ASP šol.

V letošnjem šolskem letu bomo prvič, odkar imamo naziv Unesco šola, izvajali kar dva z Unesco urada potrjena projekta: nacionalni projekt Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝ in mednarodni projekt z nacionalno udeležbo z naslovom Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost.

 

  1. VODENJE/ KOORDINIRANJE  NACIONALNEGA, NACIONALNEGA Z MEDNARODNO UDELEŽBO,  MEDNARODNEGA PROJEKTA
PROJEKT   VODJA PROJEKTA ČAS
VZGAJAMO ZELIŠČA
˝V starem iščem novo˝
nacionalni M. Čuk 22. 9. 2015–22. 4. 2016
 SPOZNAVAM PRETEKLOST, RAZUMEM SEDANJOST, GRADIM PRIHODNOST nacionalni z mednarodno udeležbo M. Hiti celo leto,
projektni teden

 

Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝

Glavni namen projekta je otroke navdušiti nad naravo – zelišči, da iz pozabe ‘iztržejo’ vsaj delček znanja o zeliščih, ki ga še imajo naši predniki ter odkrivajo nove/posodobljene možnosti uporabe zelišč.

Projekt bomo izvajali od 22. septembra 2015 do 22. aprila 2016. Projekt bomo izvajali dve šolski leti.

Vanj bodo vključeni vsi učenci na PŠ »Rudolfa Maistra« Unec in učenci od 1.-5. razreda na matični osnovni šoli. Projekt bo vodila Marta Čuk. K sodelovanju bomo povabili Unesco ASP šole Sloveniije.

Z otroki se bomo pogovarjali o zeliščih, njihovem poznavanju zelišč in njihovi uporabi. Pri tem bodo lahko izbrali različne motivacijske prijeme (književno delo, kratek film, risanko, članek v časopisu, prispevek v televizijskem dnevniku, problem,…).

V domačem okolju se bodo pri ljudeh, bogatih z znanjem o zeliščih (npr. babica, dedek, soseda, član/članica zeliščarskega društva,…), učenci pozanimali, katera zelišča so značilna za njihov domači kraj oz. pokrajino.

V območju šole (na šolskem vrtu, v kotu dvorišča in/ali na okenski polici v učilnici) si bodo  uredili zeliščni kotiček. Prednost bodo imela zelišča iz domačega okolja.

Učenci bodo spoznavali zdravilne rastline, jih sadili, sušili, skrbeli za njihovo rast, iz njih izdelovali mila, mazila, zbirali recepte, kuhali, pekli in osveščali ostale o pomenu zelišč in zdravega načina življenja.

Izvajale se bodo dejavnosti, ki so kakorkoli povezane z zelišči in ohranjanjem starega, preizkušenega znanja o zeliščih iz domačega okolja in iskanjem posodobljenih receptov oz. pristopov pri ravnanju z zelišči. Učence bomo vključevali ne le pri pouku, ampak tudi v razširjenem programu osnovnošolskega izobraževanja (v jutranjem varstvu, pri interesnih dejavnosti, neobveznih izbirnih predmetih in v podaljšanem bivanju).

Ob koncu projekta bomo izdali knjižico z vsemi pridobljenimi znanji in objavili inovativne recepte, kjer je glavna sestavina zelišče.

  

Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost

Glavni namen projekta je ohranjanje snovne in nesnovne dediščine naše pokrajine, natančneje področja Notranjskega regijskega parka.

Projekt se bo izvajal celo šolsko leto, bolj poglobljeno pa od 23.–27. novembra 2015 na šoli in v Hiši izročila.

V projekt bodo vključeni vsi učenci od 1.-9. razreda.

Učenci od 6. – 9. r se bodo z dediščino našega kraja spoznavali v okviru projektnega tedna (23.-27. november 2015). Učenci bodo vključeni v 10–15 delavnic, ki jih bodo izvajali učitelji na šoli ter zunanji izvajalci (Hiša izročila, Notranjski regijski park, …). Teme delavnic: Stare družabne igre, Pralna sredstva nekoč in danes, Dramska igra Kontrabant (uprizoritev starega lokalnega običaja), Ljudski plesi in običaji, Šport s tradicijo na Notranjskem, Ljudske pesmi in glasbila (izdelovanje lončenega basa, orehove ropotulje in nunalce), Notranjske jedi (kuhanje), Kozolci (izdelovanje), Panjske končnice (izdelovanje), Furmanstvo (raziskovanje zgodovine), Pletenje košar, Drevak (zgodovina in izdelovanje) ter Rastlinstvo in živalstvo na Cerkniškem jezeru.

Vsebine delavnic bodo vključevale različna predmetna področja: zgodovino, geografijo, tehniko, jezikoslovje, šport, likovno ustvarjanje, glasba, plesa, kemijo, biologijo, gospodinjstvo.

Za učence 4. in 5. razreda bomo v decembru izpeljali TD, ko bomo izvedli delavnice iz projektnega tedna v skrajšanem obsegu.

Učenci prve triade pa bodo v okviru KD ali ND obiskali kmetijo v Narinu in spoznavali kulturno dediščino tega kraja.

Vsak razred se bo en dan v tem tednu odpravil v Hišo izročila, kjer bodo učenci spoznali destilarno eteričnih olj ter spoznali pomen jelke in gozdarstva v preteklosti, se preizkusili v kovaštvu, pridelavi lanu in tkanju. Učenci bodo razvijali  socialne veščine, pomen in vrednost tega, kar naredi nekdo za nekoga, in razvijali svoje čute. V ostalih štirih dnevih pa se bodo zvrstili na delavnicah na šoli. V petek dopoldne bomo pripravili prireditev tudi za krajane, kjer bomo predstavili notranjskih jedi in izdelke, ki jih bodo izdelali učenci na delavnicah. Nastopila bosta folkorna skupina in pevski zbor, prisluhnili pa bomo tudi baladam, ki izhajajo iz našega konca. Predstavile se bodo vsebine delavnic.

Povabljeni bodo učenci Unesco šol in okoliških šol, predvsem iz porečja Ljubljanice, katerih skupna preteklost je drevak. Gosti se bodo lahko udeležili delavnic na šoli, obiskali Hišo izročila in sodelovali na zaključni prireditvi.

  

  1. UDELEŽBA NA NACIONALNIH PROJEKTIH UNESCO ASP ŠOL SLOVENIJE
PROJEKT VODJA PROJEKTA
˝Fair play˝ učenec Tomaž Lulik
Otroštvo podaja roko modrosti Antonija Šlajnar
Menjaj  branje in sanje Tjaša Prudič
Ples je skriti jezik duše Liljana Intihar

  

  1. UDELEŽBA V MEDNARODNIH UNESCO PROJEKTIH
PROJEKT VODJA PROJEKTA ČAS
MIROVNIŠKI FESTIVAL V SLOVENJ GRADCU M Rihtar 17. in 18. september 2015
JEZIK, KULTURA IN TRADICIJA: Več svetlobe! U. Drobnič 7. november 2015
ENO – DREVESIJADA M. Rihtar do 24. novembra

  

  1. OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH DNI
  MEDNARODNI/ SVETOVNI DAN IZVAJALCI / VODJA
1 8. september – Mednarodni dan pismenosti E. Baraga
2 11. september – Svetovni dan prve pomoči M. Rihtar, A. Šen., L. Intihar
3 26. september – Evropski dan jezikov U. Drobnič, A. Šircelj Istenič
4 3. oktober – Svetovni dan otroka 1. triada Rakek, OPB – L. Intihar, B. Geržina
5 5. oktober: Svetovni dan učiteljev  aktiv ŠPO
6 15. oktober – Svetovni dan hoje,

Svetovni dan šolskih knjižnic

1. triada Rakek, Unec

L. Sterle

7 16. oktober: Svetovni dan hrane M. Opeka, G. Prelesnik , B. Modic

1. triada Rakek

8 20. december – Svetovni dan otrokovih pravic T. Prudič
9 16. november – Madnarodni dan strpnosti U. Drobnič
10 1. december – Svetovni dan boja proti AIDS-u aktiv DSP
11 3. december: Svetovni dan oseb s posebnimi potrebami aktiv ŠPO, A. Šlajnar
12 10. december: Dan človekovih pravic J. Bombač, B. Geržina, L. Intihar
13 27. januar: Mednarodni dan spomina na holokavst T. Prudič, L. Sterle
14 21. februar – Mednarodni dan maternih jezikov L. Intihar
15 22. marec: Svetovni dan voda A. Šen
16 27. marec: Svetovni dan gledališča PŠ Unec, 1. triada Rakek

 

17 2. april – Svetovni dan mladinske književnosti L. Sterle
18 7. april – Svetovni dan zdravja I. Peteh Kranjc, 5. r. Rakek
19 15. april – Svetovni dan mladih prostovoljcev T. Prudič, A. Šlajnar
20 22. april – Svetovni dan Zemlje L. Intihar, 3. r. Unec, B. Geržina, A. Šen
21 23. april – Svetovni dan knjige in avtorskih pravic L. Sterle
22 21. maj – Svetovni dan kulturne raznolikosti za dialog in razvoj M. Hiti
23 31. maj – Svetovni dan športa aktiv ŠPO

 

  1. OBELEŽEVANJE MEDNARODNIH DESETLETIJ
Tema Izvajalec
2013 – 2022 = mednarodno desetletje približevanja kultur aktiv družboslovje
2011 – 2020 = desetletje biotske raznovrstnosti

 

I. Peteh Kranjc,

E. Baraga

  

  1. AKTUALNE TEME
Tema Izvajalec
2015 – LETO  SVETLOBE

do decembra

M. Rihtar, U.  Drobnič
2016 – GLOBALNO RAZUMEVANJE T. Prudič

 

Na šoli bomo ustanovili UNESCO KLUB, v katerega bodo vključeni predstavniki učencev od 6.–9. razreda  ter ožja skupina učiteljev. Naloge članov Unesco kluba bodo obeleževanje pomembnejših svetovnih in mednarodnih dni, posebej tistih, ki so priporočeni s strani Unesca, pomoč pri projektih, ki se bodo dogajali znotraj šole, skrbeli bodo za Unesco kotiček ter najpomembnejše, med svojimi vrstniki bodo širili vrednote in cilje, ki so temelji delovanja Unesco mreže.