• Describe your daily routine.
  • Talk about your good and bad habits. (prislovi pogostosti, eg. I always make my bed. I am sometimes late….)
  • Describe a typical Slovenian parent. (present simple, eg. He likes…, He has got…, He doesn’t go/like/…) min
  • Describe a typical Slovenian teenager. (present simple, eg. He likes…, He has got…, He doesn’t go/like/listen to…)
  • Describe your mother’s/father’s daily routine. (present simple, eg. He/She wakes up…)
  • An interview with a famous person/an alien. (Wh-questions)
  • An interview about someone’s daily routine. (Wh-questions)

Učenec dobi po eno vprašanje iz vsakega od zgornjih sklopov.

Dodatno (izjemoma):

  • Describe an animal.
  • Describe a person.
  • Important things to me.

Kriteriji za ocenjevanje:

Vsebina:

2 ustrezna, bogata

1 skromna, delno ustrezna,

0 neustrezna

Besedišče:

2 bogato, ustrezno

1 osnovno, občasno neustrezno

0 neustrezno

Jezikovna pravilnost:

2 skoraj ni napak

1 nekaj napak

0 veliko napak

Govor:

2 tekoče; ustrezna izgovorjava

1 se zatika; izgovorjava je okorna

0 posamezne besede; razumevanje je moteno

*Če je vsebina ocenjena z 0 točkami, je to vprašanje ocenjeno z nič točkami.

  1. vpr. 2. vpr. 3. vpr. SKUPAJ

 

Vsebina  __/2        
Jezik. pravilnost __/2        
Besedišče __/2        
Govor    __/2        
SKUPAJ __/8 __/8 __/8 __/24

 

 

Točkovnik:

22 – 24 5
19 – 21 4
15 – 18 3
12- 14 2
0 – 11 1

Urška Drobnič

april 2016