Osnovna šola ˝Jožeta Krajca˝ Rakek ima status Unesco šole že od leta 2002. Ves ta čas vzgajamo učence v duhu miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebnostni razvoj vsakega posameznika. Učencem privzgajamo pozitivne vrednote, delavnost in empatijo. V solidarnostnih in prostovoljskih akcijah razvijamo čut za sočloveka. Razmišljamo globalno in iščemo načine, kako našo Zemljo ohraniti zanamcem. Prizadevamo si za čim večji prispevek k medkulturnemu dialogu sedaj že s tradicionalnimi izmenjavami naših učencev. S tem krepimo medsebojno razumevanje, spoštovanje medkulturnih razlik in podiramo meje lastne omejenosti.

V letošnjem šolskem letu smo  dali poudarek predvsem na dva Delorsova stebra vseživljenjskega učenja: učiti se, da bi znali živeti skupaj, in učiti se, da bi znali delati. Učenci so izpeljali kar nekaj dogodkov, da so pridobili finančna sredstva za mednarodne izmenjave in tako omogočili sebi in svojim prijateljem nepozabno dogodivščino. Učenci na podružnični šoli so veliko svojega časa posvetili urejanju gredic na šolskem zeliščnem vrtu, učenci razredne stopnje na Rakeku pa si ravno tako urejajo svojo gredico. Trije nadarjeni sedmošolci so si za cilj zadali ohranitev naše žive meje, ki smo jo posadili v okviru ENO DREVESIJADE in se lotili projekta namakanja žive meje z deževnico iz nadstreška. Lokalno podjetje nam je prijazno odstopilo tisočlitrsko cisterno za vodo, v katero so namestili električno črpalko, ki bo s pomočjo časovne ure zalivala našo živo mejo. Učenci prostovoljci so se v domu starejših občanov družili s starostniki, dramska skupina jim je zaigrala gledališko predstavo, v okviru projektnega tedna pa smo v svojo družbo povabili gojence Vzgojnega zavoda Planina in učence sosednjih šol. Plesali in peli smo z otroki iz vrtca Pivka ter s svojimi dedki in babicami telovadili in jim pomagali pri širjenju znanja računalništva.

Seveda pa nismo pozabili nase in se učili biti. Na Taboru za nadarjene in Taboru doživljajske pedagogike so učenci raziskovali sami sebe ter se spoznavali v drugačni luči. Razmišljali so o svojih potencialih in vrednotah, ki jih živijo. S pomočjo Toma Križnarja in Bojane Pivk Križnar smo učence spodbudili k razmišljanju o razlikah in podobnostih z afriškimi vrstniki ter razvijali empatijo.

Šolski rezultati, priznanja na državnem nivoju in športni dosežki govorijo sami zase. Trudimo pa se, da bi učencem dali predvsem uporabno znanje, saj je ravno to tisto, kar bodo v življenju najbolj potrebovali. Učence spodbujamo, da bi se sami znašli v realnih situacijah, da bi reševali probleme na ustvarjalen način. Nekaj učiteljev je vključenih v mednarodni projekt LINPILCARE in preko njega poskušamo doseči, da bi učenci razmišljali izven okvirjev in se učili, da bi znali.

Trudimo se, da bi v šolske in izvenšolske dejavnost vpletali vse štiri stebre in to nam na nevsiljiv način tudi uspeva.

Z različnimi dejavnostmi so obravnavali priporočene UNESCO teme:

 • svetovni problemi in vloga OZN: svetovna učna ura, delavnice društva ZN za Slovenijo, v okviru pouka DKE 8.r
 • mir in človekove pravice: delavnica ZN, obeležitev dneva, Tomo Križnar, Plakat miru
 • medkulturno učenje: mednarodni izmenjavi, razstava Toma Križnarja
 • izobraževanje za trajnostni razvoj: pouk DKE 8.r, papirne akcije, sajenje dreves, svetovna učna ura …

Učenci so bili aktivni in uspešni na različnih področjih. Naj naštejem le nekatere:

 • Nagrada na literarnem natečaju ˝Moj dom včeraj, danes, jutri˝.
 • Številne nagrade in priznanja naših učencev.
 • Praznovanje Prihod Luči – zbiranje sredstev za izmenjavo.
 • Visoki dosežki na NPZ (nad državnim povprečjem pri vseh predmetih).
 • Obeležili smo številne svetovne in več UNESCO dni in s tem poglabljali sistem vrednot pri učencih pa tudi zaposlenih.
 • Z vključevanjem v razne projekte smo učencem ponudili pester izbor življenjskih izkušenj, ki so nas povezali in krepili timsko delo, predvsem pa nas naučili živeti z drugimi in biti.
 • Ureditev mednarodnega UNESCO kotička.
 • S prostovoljnim delom smo dodatno spodbujali učence k solidarnosti tudi v lokalni skupnosti
 • Skrbeli za okolje in bili ekološko odgovorni.
 • Poglabljali znanje in spoznanja pri pouku in le – to poskušali uporabiti v praksi.
 • Izdelava spletne strani ob slovensko- švedski izmenjavi.
 • Dve srebrni priznanji za raziskovalni nalogi.
 • Finale Malih sivih celic.
 • Gostili Srečanje mladih raziskovalcev Notranjske regije, medobčinsko gasilsko tekmovanje, razstava slik Nane Homovec.
 • Udeležba na prireditvi v organizaciji Notranjskega domoljubnega društva Rudolf Maister.
 • Med izvedbo Unesco projekta smo delali na teh področjih:

Noč KNJIGE: že drugo leto zapored smo dan knjige izvedli kot noč knjige. Vse leto sta k nam prihajala dva kužka iz društva Tačke pomagačke. Tako smo s sodelovanjem v programu R.E.A.D pomagali izboljšati bralno tehniko in privzgajali veselje do branja kar šestim učencem.

Tabor za nadarjene in tabor doživljajske pedagogike: vsaki dve leti organiziramo tabor za nadarjene, tabor doživljajske pedagogike pa nameravamo izpeljati vsako leto. Izkušnje so pokazale, da učenci na taborih neizmerno uživajo, sami sebe spoznavajo v drugačni luči in razvijajo svoje potenciale. Učijo se strpnosti in sodelovanja, samostojnosti in preživetja v naravi. Vse drugačne oblike pouka, ki niso neposredno povezane s knjigo, zvezkom in pisalom, omogočajo učencev razgledanost, boljšo splošno poučenost in zavedanje o lastnih zmožnostih.

UNESCO KLUB: eden do dva predstavnika iz vsakega razreda sta se v okviru Unesco Kluba podrobneje spoznavala z organizacijo Unesco. Uredili smo mednarodni Unesco kotiček in izvedli projektni teden. Unesco organizacijo so predstavili v razredih.

Izpeljali smo kar dve izmenjavi naših učencev z vrstniki iz tujine iz Mednarodne šole ISZL iz Švice in

Roslagsskolan Roden, Norrtälje, Švedska. Šoli nista v Unesco ASP mreži.

Obeležili smo 21 svetovnih dni, desetletje biotske raznovrstnost, Unescovo leto svetlobe, mednarodno desetletje približevanja kultur ter skupaj  s stotinami šolo po svetu v septembru izvedli Svetovno učno uro.

Vse dejavnosti vključujemo v različne oblike šolskega in izven šolskega življenja med poukom, kot izven šolske dejavnosti, v šolskem UNESCO klubu/krožku, v OPB, pri ID, IP, v okviru TD, KD, ŠD, ND.

Vse to prispeva h kakovostnejšemu izobraževanju. Z UNESCO dejavnostmi poskušamo širiti splošno razgledanost, omogočamo učencem trajne izkušnje in omogočamo povezovanje znanja iz več področij. Zaradi vključenosti praktičnega dela v dejavnosti so učenci pridobili delovne izkušnje, socialne kompetence, razvijali solidarnost, čustveno inteligenco, razvijali svoja močna področja in krepili šibkejša področja.

Učenci postajajo samozavestnejši, kulturno razgledani, sodelovalni in strpnejši, pridobivajo široko razgledanost in postajajo resnični državljani sveta.

Potrebno je omeniti še dobro prakso, ki jo izvaja učitelji na šoli.

PROJEKT LINPILCARE

V projektu gre za povezovanje raziskovanja učiteljeve lastne prakse in izsledkov raziskav v učečih se skupnostih, ki temeljijo na dokazih, s ciljem nudenja podpore pedagoški praksi. Temeljni namen projekta je uvajati sodobne pristope k učenju in poučevanju, ki temeljijo na znanstvenih dokazih, ter podpreti strokovni razvoj sodelujočih učiteljev. S povezovanjem raziskovanja lastne prakse, rezultatov akademskih raziskav in sodelovanja v učečih se skupinah kolegov bomo opolnomočili učitelje za načrtovanje in izvajanje pouka z načini, ki temeljijo na znanstvenih dokazih. Na naši šoli smo se odločili nadaljevati z delom, ki smo ga začeli že v projektu Spodbujanje bralne pismenost, in sicer razvijamo višje nivoje brale pismenosti pri učencih.

STORYLINE

Interesno dejavnost Storyline je letos obiskovala skupinica učencev od 4. – 6. razreda. V skupini so učenci ustvarjali zgodbo ulice s trgovinami od ideje do postavitve. Na začetku so iskali ideje o nazivu ulice,  katero vrsto trgovinice bo imela dvojica, ime trgovinice, prevzeli so vloge zaposlenih ter igrali različne dogodke (spoznavali različne poklice, probleme, ki jih imajo lastniki trgovinic, akcije za promocijo prodaje ter pomoč ob nesrečnem dogodku, enega od lastnikov.

Učenci razvijajo gibalne spretnosti, se urijo v grafomotoriki, naučijo se poslovanja, predvidevanja, igrajo igre vlog, razvijajo ustvarjalnost, domišljijo, empatijo, razmišljajo o svoji prihodnosti … Upamo, da bomo celotno idejo lahko razširili na večjo skupino učencev in delo povezali z različnimi predmeti in oblikami vzgojno izobraževalnega dela.

IZOBRAŽEVANJA UČITELJ UČITELJU

Na šoli že nekaj let zaporedoma potekajo izobraževanja, ki jih učitelji na šoli pripravijo za svoj kolektiv. Izobraževanja so v obliki predavanj, delavnic ali obojega in trajajo od 1,5 ure do 3 ur. Predavanja niso obvezna za vse učitelje, vendar je obisk posameznih izobraževanj kar primeren. Učitelji se sami odločijo, katero izobraževanje bodo obiskali. Tako se prenašajo znanja in vedenja med celoten kolektiv, med seboj se povezujemo in si postajamo kritični prijatelji. Nemalokrat se zgodi, da tudi poslušalci dobijo ideje za popestritev svojega pouka. Letos smo imeli naslednje teme: Izvršilne funkcije, glasbena delavnica (predstavitev dela z glasbenimi cevmi), angleška delavnica, kuharska.

Vodili smo kar dva Unesco projekta:

Vzgajamo zelišča ˝V starem iščem novo˝, nacionalni projekt, v katerem je sodelovali več kot dvajset Unesco šol in

Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost, nacionalni projekt z mednarodno udeležbo, v katerem je sodelovalo šest slovenskih in ena tuja šola.

Aktivni smo tudi na področju prostovoljstva: zbirali smo plastične zamaške, prazne odrabljene kartuše, odpadne plastenke, stare mobilnike in šolske potrebščine. Sodelovali smo v akciji Drobtinica 2016 in sodelovali v prostovoljskih akcijah Dan za spremembe – medgeneracijsko sodelovanje ter vrtnarili pri upokojenki.

Sodelovali smo tudi v projektih drugih Unesco šol:

Menjaj branje in sanje Gimnazija Ledina T. Prudič
Otroštvo podaja roko mladosti OŠ Cvetka Golarja A. Šlajnar
˝Fair play˝učenec OŠ Janka Padežnika Maribor T. Lulik
Ples je skriti jezik duše Gimnazija Brežice L. Intihar, A. Šlajnar
MIROVNIŠKI FESTIVAL v Slovenj Gradcu Prva osnovna šola Slovenj Gradec T. Rihtar
JEZIK KULTURA IN TRADICIJA: Več svetlobe! Gimnazija Škofja Loka U. Drobnič
ENO-DREVESIJADA / T. Rihtar

Vse dejavnosti pozitivno vplivajo na učence. Učenci se veselijo prihajajočih projektov in se resno zavzamejo za delo. Postajajo opolnomočeni in v vsaki dejavnosti poskušajo poiskati nekaj dobrega in pozitivnega zase. Učenci širijo svoje znanje, krepijo svoje potenciale in razvijajo svoja močna področja. Začenjajo se zavedati sebe tukaj in zdaj, sledijo spremembam v domačem kraju in v svetu. Postajajo kritični do svojega dela in svojih dejanj ter prevzemajo odgovornost za svoje napake.

Učenci začenjajo sprejemati drugačne od sebe, tujce … z njimi bolj sproščeno navezujejo stike, lažje sodelujejo. Postajajo bolj suvereni, samoiniciativni in samozavestni. Na primernejši način se odzivajo na morebitne provokacije in umirjeno reagirajo pri sporih.

Vse dejavnosti v zvezi z Unesco šolo se redno in sproti objavljajo na šolski spletni strani, pod razdelkom Dejavnosti / Unesco šola. Na vseh dokumentih je znak, pred šolo visi zastava, v večnamenskem prostoru imamo Unesco kotiček z znakom in novicami, na družboslovnem hodniku pa smo letos uredili še mednarodno Unesco oglasno desko, kjer objavljamo zanimivosti z mednarodnih izmenjav. V naslednjem šolskem letu bomo oglasno desko dopolnili z aktualnimi novicami iz sveta, saj želimo v učencih širiti splošno razgledanost in kritično mišljenje.

Na vsako večjo prireditev povabimo predstavnike lokalnih medijev: občinski časopis Slivniški pogledi, mesečnik Notranjsko-primorske novice, Radio 94 in NTR, prisotni pa smo tudi na portalih omenjenih medijev.

Kot koordinatorica UNESCO ASPnet šole sem se udeleževala sestankov šol ljubljanskega središča na OŠ Ledina v Ljubljani.

Martina Hiti, koordinatorica UNESCO ASPnet šole