UNESCO ASPnet Slovenija

Okvirni letni plan ASPnet šolskih koordinatorjev

Šolsko leto: 2016/ 2017

Naziv in naslov zavoda: OŠ ˝Jožeta Krajca˝ Rakek, Partizanska cesta 28, 1381 Rakek

Vzgojno-izobraževalni zavod: Vrtec SŠ Drugo:
Status šole/vrtca/zavoda: Mednarodni Nacionalni Brez statusa
E-naslov zavoda: os.rakek@guest.arnes.si
Naslov spletne strani zavoda: https://osrakek.si/

Podatki o šolskem koordinatorici:
Priimek in ime: HITI Martina
E-mail: martina.hiti@guest.arnes.si telefon: 0590 97 540

Podatki o ravnatelju/ici:
Priimek in ime: Knez Anita
E-mail: ravnateljica.rakek@guest.arnes.si telefon: 0590 975 33, 040 206 920

1. Temeljni cilji v šolskem letu 2016/2017:
Temeljni cilji v šolskem 2016/17 bo vzgoja učencev v globalne državljane sveta, ki se zavedajo svojih zmožnosti, so odprti, vedoželjni, ustvarjalni, pripravljeni pomagati.

– Ohranjanje snovne in nesnovne dediščine ožje in širše pokrajine (Projekti Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost in PRYDE; STEM with ART= STEAM- Erasmus+)
– Izobraževanje za trajnostni razvoj in reševanje globalnih problemov (delavnice Svetovna učna ura)
– Humanitarno in solidarnostno delovanje, prostovoljstvo
– Raziskovanje lastne prakse učiteljev v mednarodnem projektu LINPILCARE

2. Nacionalni projekt: DA NE
VZGAJAMO ZELIŠČA
˝V starem iščem novo.˝ Nacionalni; S. Rebec; 22.9. 2016 – 22. 4. 2017

Spoznavam preteklost, razumem sedanjost, gradim prihodnost Nacionalni z mednarodno udeležbo M. Hiti
J. Cerkvenik; celo leto,
projektni dan
3. Pilotski projekt: /
4. Uresničevanje temeljnih posebnosti UNESCO ASPnet šole – katere teme/vsebine boste poglabljali?
Sodelovali bomo pri svetovni učni uri in s tem poglabljali milenijske globalne cilje ter ozaveščali učence s svetovnimi problemi ter jih vzgajali v globalne državljane sveta.

PROJEKT PROSTOVOLJSTVO Tudi letos bomo prostovoljske aktivnosti naše šole, predvsem naših učencev, združili pod projekt Prostovoljstvo. Sodelovali bomo v različnih zbiralnih akcijah, nadaljevali s projektom Simbioz@, z interesno dejavnostjo prostovoljstvo mlade pobliže spoznali s prostovoljstvom, obeležili bomo svetovni dan mladih prostovoljcev, sodelovali bomo pri Plakatu miru, se še bolj povezali z Domom starejših občanov Cerknica in Rdečim križem … S prostovoljstvom želimo predvsem spodbujati vrednote nenasilja.

Kot vsako leto bomo izpeljali mednarodno izmenjavo s Švico in tako pri učencih poglabljali medkulturno učenje, učenci se bodo naučili živeti skupaj, strpnosti in sodelovanja, se prilagajati in pomagati drug drugemu. Za pridobitev sredstev za izmenjave bodo tudi sami poskrbeli, in sicer z izdelavo spominkov, ki jih bodo prodajali na sejmu, ter z zbiranjem starega papirja. S tem bomo ponovno obeležili mednarodno desetletje približevanja kultur.

Ko sodelujoča šola smo letos vključeni v projekt ERASMUS + (STEM with art= STEAM). V okviru tega projekta bodo naši učenci odpotovali na Češko in v Španijo. Raziskovali bodo dediščino svojega domačega kraja preko umetnosti in znanosti.

Otvorili bomo učilnico na prostem in zasadili novo vrsto drevesa, ki so ga pri gradnji prizidka k novi šoli posekali. Tako bomo poskrbeli za biotsko raznovrstnost in obeležili svetovni dan miru.

LINPILCARE To LINk Practitioner Inquiry (via profesional Learninh Communities) with results of Academic Research, to support teacher and schools in Evidence based work je mednarodni projekt v okviru Erasumus+, v katerem sodeluje 7 držav. V Sloveniji je strateški partner Zavod RS za šolstvo, ki je k sodelovanju povabil tudi našo šolo, saj je uspešno delala v projektu bralna pismenost. Cilj projekta je povezati učiteljevo samoraziskovanje, učno skupnost in znanstvene raziskave. V okviru projekta si je tim postavil raziskovalno prioriteto – kako – s katerimi strategijami poučevanja voditi učence, da bodo dosegli višji nivo razumevanja. S pomočjo akcijskega načrta in spremljanja Zavoda RS za šolstvo bomo ob zaključku šolskega leta preverjali dvoletne učinke našega dela.

PROJEKT DOŽIVLJAJSKA PEDAGOGIKA Z namenom povezati skupino, izboljšati medosebne odnose, opolnomočiti posameznika za aktivno vlogo v skupini, pridobivanja izkušenj, gibanja v naravi in odmika od sodobne tehnologije se bomo z učenci šestega razreda podali na dvodnevni tabor, ki bo sledil principom doživljajske pedagogike: vedre pedagoške discipline, ki ji pravijo tudi spodbudna, vesela znanost. Opisana je tudi kot odhod na prosto in kot privilegij pogumnih. Njena naloga je ponovno priklicati tiste oblike življenja, ki jih jemlje moderni čas.

5. Obeleževanje mednarodnih dnevov, tednov in let:

SVETOVNI DAN
8. september – mednarodni dan pismenosti
11. september – svetovni dan prve pomoči
21. september – mednarodni dan miru ENO DREVESIJADA, plakat miru
26. september – evropski dan jezikov
3. oktober – svetovni dan otroka
5. oktober – svetovni dan učiteljev
15. oktober – svetovni dan hoje
svetovni dan šolskih knjižnic
16. oktober – svetovni dan hrane
20. november – svetovni dan otrokovih pravic
16. november – mednarodni dan strpnosti
1. december – svetovni dan boja proti AIDS-u
3. december – svetovni dan oseb s posebnimi potrebami
10. december – dan človekovih pravic
27. januar – mednarodni dan spomina na holokavst
21. februar – mednarodni dan maternih jezikov
22. marec – svetovni dan voda
27. marec – svetovni dan gledališča
2. april – svetovni dan mladinske književnosti
7. april – svetovni dan zdravja
15. april – svetovni dan mladih prostovoljcev
22.april – svetovni dan Zemlje
23. april – svetovni dan knjige in avtorskih pravic
31. maj – svetovni dan športa

6. Udeležba v nacionalnih projektih:
PROJEKT / VODJA PROJEKTA
Menjaj branje in sanje: T. Prudič
Jezik, kultura in tradicija: U. Drobnič
Otroštvo podaja roko modrosti: A. Šlajnar
Stara igrača za novo veselje: K. Petrič

7. Udeležba v mednarodnih projektih:
Zaradi velikih stroškov prevoza se bomo udeležili tistega mednarodnega projekta, na katerega bo prevoz organiziralo ljubljansko središče.

8. Solidarnostne in prostovoljne aktivnosti:
– zbiranje zamaškov za 6-letno Marušo za nadaljnje terapije,
– zbiranje odrabljenih tonerjev in kartuš za Rdeče noske,
– zbiranje plastenk,
– drobtinica,
– medgeneracijsko sodelovanje v DEOSu v Cerknici,
– dan za spremembe
– pomoč starejšim,
– pri obeležitvi oseb s posebnimi potrebami načrtujem nekaj v zvezi z našim učencem 6.r, ki boleha za mišično distrofijo,
– Nivea akcija – modra srca
– …

9. Delovanje ASPnet šole v lokalnem okolju (sodelovanje s starši, krajevno skupnostjo, občino, institucijami)
Povezovali se bomo v okviru našega nacionalnega projekta z mednarodno udeležbo, in sicer bodo vse okoliške osnovne šole in Vzgojni zavod Planina sodelovali z Unesco mladinsko platformo v projektu PRYDE. V tem projektu bomo morali sodelovati z Notranjskim regijskim parkom, Hišo izročila, TIC Cerknica, …
Strokovni delavci se povezujemo na skupnih izobraževanjih in načrtovani strokovni ekskurziji z OŠ Cerknica.
Vsakoletno pa sodelovanje poteka še z: ZD Cerknica, LAS Cerknica, Policijsko postaja Cerknica, Občino Cerknica, Knjižnico Rakek, Društvom kmečkih žena Klasje Rakek, Notranjskim domoljubnim društvom Rudolfa Maistra, Kulturnim društvom Rak Rakek, …

10. Načrtovano sodelovanje v mreži in središču:
Sodelovali bomo na nacionalnih in mednarodnih projektih tudi v šolah našega središča, na dnevu človekovih pravic 15. decembra v CD v organizaciji našega središča. Udeležila se bom srečanja koordinatorjev v Škofji Loki.

11. Letno poročilo o delu v tekočem letu bo izdelal-a in oddal/a do **:
Letno poročilo bom izdelala koordinatorica Unesco šole Martina Hiti in ga do 21. septembra 2016 oddala vodji ljubljanskega središča ge. Bojani Polak.
ASPnet koordinatorica na šoli:                                                                         Ravnateljica:
Martina Hiti                                                                                                                mag. Anita Knez