V tednu po 10. aprilu se bo postopno izvajalo ustno ocenjevanje po spodnjih temah (glede na že obravnavano). Do 18. 4. preberete eno primerno knjižico v angleščini in zapišete preprosto vsebino (5 – 10 povedi v sedanjiku present simple).

Compare three things/place/animals/…, use the COMPARATIVE FORM and the SUPERLATIVE FORM, and AS … AS. Use various appropriate adjectives.
Primerjaj po tri stvari/kraje/živali/… Uporabi primernik, presežnik in primerjanje z as … as. Uporabi veliko različnih in primernih pridevnikov.

Whose it is? Use the appropriate form: POSSESSIVE ADJECTIVE, POSSESSIVE PRONOUN, POSSESSIVE ‘S. Use OBJECT PRONOUNS.
Čigavo je? Uporabi ustrezno: svojilni pridevniki, svojilni zaimki, ‘s za svojino. Uporabi osebne zaimke v tožilniku.

Name the objects in our homes (modern inventions, computer). Listen to a simple definition or define an object in a simple way.
Poimenuj stvari v naših domovih (sodobne naprave, računalnik). Prepoznaj iz opisa ali opiši.

Talk about your FUTURE PLANS and INTENTIONS. Use ‘going to’ future.
Pripoveduj o načrtih in namenih za prihodnost. Uporabi prihodnjik z ‘going to’.

*** Talk about The First Americans.

Talk about the story that you have read. Povej kratko obnovo knjižice, ki si jo prebral (5 – 10 povedi v sedanjiku Present simple).