BannerESS_FINAL.indd
zrss_barvni
ess
 mizs
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR. 

OBJEM V ŠOLSKEM LETU 2021/2022 NA OŠ “JOŽETA KRAJCA” RAKEK

Člani šolskega projektnega tima
Tjaša Prudič, Silvestra Kotar, Maruša Nared, Lea Sterle, Vida Rovan, Polona Klopčič, Irena Peteh Kranjc, Sandra Palcich, Marina Klačinski, Anja Šircelj Istenič, Špela Zalar, Neža Zakrajšek in ravnateljica, mag. Anita Knez.

Raziskovalno vprašanje
S katerimi aktivnostmi ob uporabi različnih učnih gradiv in/ali učnih pripomočkov krepiti bralno pismenost učencev?   

Delo v letu 2020/2021
– priprava individualnih operativnih načrtov za spodbujanje gradnikov bralne pismenosti, izvedba didaktičnih pristopov, ki spodbujajo bralno pismenost in njihovo evalviranje;
– oblikovanje individualnih raziskovalnih vprašanj, vsaka članica je pripravila svoj operativni načrt ter v skladu z zastavljenim izvajala aktivnosti v razredu;
– priprava zapisov dejavnosti didaktičnih pristopov, ki spodbujajo gradnike bralne pismenosti;
– dogovor o medsebojnih spremljanjih in opravljenih 10 medsebojnih spremljanj/hospitacij z namenom učenja in deljenja povratnih informacij;
– udeležba na usposabljanjih/izobraževanjih;
– obeležitev Nacionalnega meseca skupnega branja;
– obeležitev Tedna pisanja z roko;
– obeležitev dneva maternega jezika, dneva poezije in dneva knjige;
– povezovanje učiteljev, ki poučujejo slovenščino;
– sodelovanje na mreženjih šol in predstavitve našega dela na mreženjih;
– aktivnost – Minutka za jezik, s katerim je učiteljica Silvestra Kotar tedensko nagovarjala strokovne delavce naše šole k pravilni rabi slovenskega jezika (pravopis in slovnica);
– oblikovanje modela bralne pismenosti na naši šoli in načrt prenosa/uporabe v novem šolskem letu;
– sodelovanje na zaključni konferenci za sodelujoče v projektu Bralna pismenost in razvoj slovenščine – OBJEM (20. aprila 2022) in na mreženju šol (16. 6. 2022);
– izvedba zaključne evalvacije.

Dokumenti 2020/2021
OPERATIVNI NAČRT_5. AK 2021.2022
OBJEM_poročilo 2021.2022

 

OBJEM V ŠOLSKEM LETU 2020/2021 NA OŠ “JOŽETA KRAJCA” RAKEK

Člani šolskega projektnega tima
Tjaša Prudič (vodja), Silvestra Kotar, Irena Peteh Kranjc, Vida Rovan, Lea Sterle, Sandra Palcich, Irena Peteh Kranjc, Polona Klopčič, Marina Klačinski,  Maruša Nared, mag. Anita Knez

Raziskovalno vprašanje
S katerimi aktivnostmi ob uporabi različnih učnih gradiv in/ali učnih pripomočkov obogatiti učenčevo besedišče in izboljšati nivo razumevanja?

Delo v letu 2020/2021
– priprava individualnih operativnih načrtov za spodbujanje gradnikov bralne pismenosti, izvedba didaktičnih pristopov, ki spodbujajo bralno pismenost in njihovo evalviranje
– oblikovanje individualnih raziskovalnih vprašanj, vsaka članica je pripravila svoj operativni načrt ter v skladu z zastavljenim izvajala aktivnosti v razredu
– priprava zapisov dejavnosti didaktičnih pristopov, ki spodbujajo gradnike bralne pismenosti
– dogovor o medsebojnih spremljanjih in opravljena 4 medsebojna spremljanja z namenom učenja in povratno informacijo
– udeležba na usposabljanjih: Medpredmetnost in načrtovanje (6. 10. 2020), Gradnik tekoče branje (21. 10. 2020), Gradnik razumevanja bralnega gradiva in multimodalnost (18. 11. 2020), Gradnik glasovno zavedanje (2. 12. 2020), Priložnost poučevanja s ŠK (8. 12. 2020), Medpredmetno povezovanje s knjižnico z vidika učitelja/strokovnega delavca (12. 1. 2021), Razumevanje besedil in postavljanje vprašanj pri pogovoru z otroki v vrtcu in 1. VIO (13. 1. 2021), Zakaj imajo lahko tudi neumetnostna besedila več pomenov (19. 1. 2021), Branje kot preživetvena strategija (26. 1. 2021), Kvalitetna šolska knjižnica (9. 2. 2021), Pomen socialnozvrstnega glasovnega zavedanja pri razumevanju besedila in odzivu na besedilo od vrtca do srednje šole (7. 4. 2021), Jezikovno vključevanje otrok/učencev/dijakov, govorcev slovenščine kot drugega tujega jezika, Govorno nastopanje v vrtcu, razredu (12. 5. 2021) in Vpliv skupnega branja na zgodnjo pismenost otrok (26. 5. 2021).
– obeležitev Nacionalnega meseca skupnega branja
– obeležitev Tedna pisanja z roko
– obeležitev dneva maternega jezika, dneva poezije in dneva knjige
– povezovanje učiteljev, ki poučujejo slovenščino
– sodelovanje na mreženjih šol in predstavitve našega dela na mreženjih
– aktivnost – Minutka za jezik, s katerim je učiteljica Silvestra Kotar tedensko nagovarjala strokovne delavce naše šole k pravilni rabi slovenskega jezika (pravopis in slovnica)
– izvedba zaključne evalvacije
– zametek modela dvig ravni bralne pismenosti na naši šoli

Dokumenti 2020/2021
OPERATIVNI NAČRT_4. AK 2020.2021
OBJEM_poročilo 2020.2021
Pregled dela v šolskem letu 2020.2021

OBJEM V ŠOLSKEM LETU 2019/2020 NA OŠ “JOŽETA KRAJCA” RAKEK

Člani šolskega projektnega tima
Tjaša Prudič (vodja), Emiljana Baraga, Vida Rovan, Lea Sterle, Mojca Podobnikar, Nastasja Škerlj Grat, Sandra Palcich, Irena Peteh Kranjc, Polona Klopčič, Neža Zakrajšek, Špela Zalar, Silvestra Kotar, mag. Anita Knez

Raziskovalno vprašanje
S katerimi aktivnostmi ob uporabi različnih učnih gradiv in/ali učnih pripomočkov obogatiti učenčevo besedišče in izboljšati nivo razumevanja?  

Delo v letu 2019/2020
– priprava individualnih operativnih načrtov za spodbujanje gradnikov bralne pismenosti, izvedba didaktičnih pristopov in evalviranje
– priprava 5 zapisov dejavnosti didaktičnih pristopov, ki spodbujajo gradnike bralne pismenosti
– dogovor o medsebojnih spremljanjih in opravljena 4 medsebojna spremljanja z namenom učenja in povratno informacijo
– na sestankih šolskega projektnega tima smo brali v okviru nacionalnega meseca skupnega branja, izvedli protokol dela z viri ob začetnem zajemu podatkov projekta OBJEM, izvedli protokol analiza uspešne prakse, izvedli protokol 50 raziskovalnih vprašanj, pregledali obrazec zapisa dejavnosti in vzorčen zapis dejavnosti, se pripravili na izvedbo kolegialnih hospitacij – protokol, urili smo se v postavljanju kriterijev uspešnosti, evalvirali smo naše individualne operativne načrte, ugotavljali kako smo razvijali bralno pismenost v obdobju dela na daljavo ter iskali možnosti pouka na prostem
– oblikovali raziskovalno vprašanje šole ter oblikovale in ovrednotile individualna raziskovalna vprašanja, vsaka članica je pripravila svoj operativni načrt ter v skladu z zastavljenim izvajala aktivnosti v razredu
– en skrbniški obisk
– delavnica za vse učitelje – MOTIViranost za branje (povzeto po Leonidi Novak)
– delavnica za učitelje – UČNA URA OBJEM – učna ura preko videokonferenčnega sistema in spoznavanje različnih spletnih orodij in okolij za aktivno poučevanje na daljavo (povzeto po Leonidi Novak)
– izziv meseca decembra dolgo branje
– izziv meseca januarja teden pisanja z roko
– (izziv meseca marca – projektni dan Vzgajamo zelišča in bralna pismenost)

Dokumenti 2019/2020
OBJEM_pregled dela v letu 2019/2020
Poročilo OBJEM 2019/2020
Operativni načrt 2019/2020
Operativni načrt 2019/2020_dopolnjen v februarju 2020

 

OBJEM V ŠOLSKEM LETU 2018/2019 NA OŠ “JOŽETA KRAJCA” RAKEK

Člani šolskega projektnega tima 2018/2019
Tjaša Prudič (vodja), Emiljana Baraga, Vida Rovan, Lea Sterle, Mojca Podobnikar, Nastasja Škerlj Grat

Raziskovalno vprašanje 2018/2019
S katerimi strategijami uporabe različnih učnih gradiv izboljšati učenčevo besedišče in nivo razumevanja prebranega?

Delo v letu 2018/2019
– priprava individualnih operativnih načrtov za spodbujanje gradnikov bralne pismenosti, izvedba didaktičnih pristopov in evalviranje
– priprava 12 zapisov dejavnosti didaktičnih pristopov, ki spodbujajo gradnike bralne pismenosti
– dogovor o medsebojnih spremljanjih in opravljenih 6 medsebojnih spremljanj z namenom učenja in povratno informacijo
– dva skrbniška obiska
– 19. februar = Tone Pavček + OBJEM
– delavnica za vse učitelje – akcijsko načrtovanje in raziskovalno vprašanje
– nabor najpomembnejšega besedišča in besednih zvez pri vseh predmetih v 5. in 8. razredu
– merjenje kompetenc 21. stoletja (kritično mišljenje, sodelovanje) in splošnih kompetenc (učenje učenja/osebnostna, družbena in učna kompetenca) – 2.A, 4.A, 4.B, 5.B, 7.A in 7.B, udeleženi učitelji
– delavnica za učitelje I. in II. triade – gradnik tekoče branje po Leonidi Novak
– pilotno testiranje učencev 5. in 8. razreda – preizkus hitrega in učinkovitega branja, preizkus besedišča, preizkus preverjanja jezikovne zmožnosti, preizkus razumevanja prebranega besedila

Dokumenti 2018/2019
Operativni načrt 2018/2019
Poročilo OBJEM_predstavitev z zaključne konference 2019

 

OBJEM V ŠOLSKEM LETU 2017/2018  NA OŠ “JOŽETA KRAJCA” RAKEK

Člani šolskega projektnega tima 2017/2018
Tjaša Prudič (vodja), Emiljana Baraga, Vida Rovan, Lea Sterle, Mojca Podobnikar, Nastasja Škerlj Grat

Raziskovalno vprašanje 2017/2018
Kako – s katerimi strategijami poučevanja – voditi učence, da bodo znali učinkovito uporabljati učbeniška in ostala gradiva?

Delo v letu 2017/2018
– sodelovanje pri opredelitvi definicije bralne pismenosti
Bralna pismenost je stalno razvijajoča se zmožnost posameznika/posameznice za razumevanje, kritično vrednotenje in uporabo pisnih informacij. Ta zmožnost vključuje razvite bralne veščine, (kritično) razumevanje prebranega, pojmovanje branja kot vrednote in motiviranost za branje ter druge gradnike bralne pismenosti. Kot taka je temelj vseh drugih pismenosti in je ključna za samouresničevanje posameznika/posameznice ter uspešno (so)delovanje v družbi.
– sodelovanje pri naboru gradnikov bralne pismenosti

govor, motiviranost za branje, razumevanj koncepta bralnega gradiva, glasovno zavedanje, besedišče, tekoče branje, razumevanje besedil, odziv na besedilo in tvorjenje besedil, kritično mišljenje
– povratna informacija na predlog obrazca za zapis dejavnosti

– oddaja zapisov dejavnosti didaktičnih pristopov, ki spodbujajo gradnike bralne pismenosti
– OBJEM – analiza stanja
Zaznane prednosti: šola je že sodelovala v projektih za izboljšanje bralne pismenosti, strokovni delavci se zavedajo pomena bralne pismenosti in se trudijo spodbujati dvig bralne kulture skozi različne dejavnosti, z učenci s težavami in učenci tujci se dela individualno, učenci so seznanjeni z bralno učnimi strategijami.
Zaznani izzivi: skromen besedni zaklad, nerazumevanje prebranega, slabše ohranjanje pozornosti, šibka fina in groba motorika.
– 24. april = OBJEM + Ivan Cankar

Dokumenti 2017/2018
Poročilo OBJEM

 

SPLOŠNE INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt OBJEM je projekt, ki je uspešno kandidiral na razpisu “Razvoj in udejanjanje inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc.”
Kompetenca, kateri se bo projekt posvetil je SPORAZUMEVALNA ZMOŽNOST (bralna in kulturna pismenost ter večjezičnost).

Cilji razpisa:
– vzpostavitev oz. nadgradnja ustvarjalnega in inovativnega učnega okolja za dvig splošnih kompetenc,
– vzpostavitev oz. nadgradnje celovitega in učinkovitega podpornega okolja za oblikovanje, preizkušanje in implementacijo pedagoških strategij, metod in oblik dela, ob strokovni podpori javnih visokošolskih zavodov in
– spremljava dejavnosti projekta ter evalvacija dosežkov.

Cilj projekta OBJEM:
– razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti otrok, učencev in dijakov.

Sklopi/področja Rezultati
1. bralna pismenost in razvoj slovenščine – didaktični pristopi, gradiva, priporočila za dvig bralne pismenosti
2. slovenščina kot drugi jezik – model umeščanja slovenščine kot drugega jezika
3. diagnostični instrumenti za prepoznavanje ravni bralne pismenosti (od predšolskega obdobja dalje) – predlogi diagnostičnih instrumentov
4. posodobljena vloga šolske knjižnice – model posodobitve vloge šolske knjižnice 

Sodelujoči konzorcijski partnerji:
– Filozofska fakulteta Ljubljana
– Fakulteta za računalništvo in informatiko Ljubljana
– Pedagoška fakulteta Ljubljana
– Pedagoška fakulteta Maribor
– Pedagoški inštitut
– Zavod RS za šolstvo
– 19 razvojnih vzgojno izobraževalni zavodov (OŠ “Jožeta Krajca” Rakek)
– 40 implementacijskih vzgojno izobraževalni zavodov

Naša šola je bila izbrana za delo v razvojnem timu projekta in bo skupaj z ostalimi razvojnimi šolami, fakultetami in Zavodom RS za šolstvo opredelila in dopolnjevala gradnike bralne pismenosti, pripravila predloge programov usposabljanja, razvijala didaktične pristope in pripravljala vertikalne dejavnosti za razvoj bralne pismenosti.

/Vir: Interno gradivo iz Prvega delovnega srečanja vodij projektnih timov v projektu OBJEM; z dne 10. 7. 2017/

 

Nagrajenka na Tednu možganov

V okviru Tedna možganov 2022, ki ga je priredilo društvo SiNAPSA, Slovensko društvo za nevroznanost, je v petek, 18. 3. 2022, v atriju ZRC SAZU potekala sklepna prireditev, kjer so podelili nagrade in priznanja najboljšim na razpisanem literarnem natečaju. Prireditve...

read more

Stena hvaležnosti

Konec koledarskega leta je tudi čas, ko se zahvalimo za vse dobro, kar se nam je zgodilo, hkrati pa z veseljem pričakujemo, kaj nas čaka v novem letu. Učenci in učitelji smo v predprazničnem času razmišljali o tem, za kaj smo v svojem življenju HVALEŽNI. Naše iskrene...

read more

MENJAJ BRANJE IN SANJE

V sklopu projektov Objem in Unesco bi radi izvedli dejavnost Menjaj branje in sanje – izmenjavo knjig, opremljenih z mislimi, željami. Knjige nam namreč podarjajo tihi čas samo zase, stran od digitalne tehnologije, ko pa jo poklonimo sočloveku, tkemo medsebojne vezi...

read more

Rezultati Cankarjevega tekmovanja

V torek, 9. 11., je potekalo šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje, na katerem je sodelovalo 29 učencev od 4. do 9. razreda. Prejemniki bronastega priznanja so: Mark Topić (4. b) in Špela Urbas (4. b) Neža Urbas (5. b), Laura Juhant (5. a), Timo Urbas (5. a) Gaber...

read more

Evropski dan jezikov

26. september od leta 2001 na pobudo Sveta Evrope praznujemo kot evropski dan jezikov. Spominjamo se, koliko različnih jezikov govorimo, hkrati pa opominjamo, kako koristno je znati še kakšen jezik poleg materinščine. Tudi naša šola v tem tednu obeležuje evropski dan...

read more