vir:http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/novica/n/vlada-rs-sprejela-predlog-zakona-o-stipendiranju/ (Pridobljeno dne 18. 3. 2011)

Vlada RS sprejela predlog Zakona o štipendiranju

Na seji 10. marca 2011 je Vlada RS sprejela predlog Zakona o štipendiranju in ga predložila v obravnavo Državnemu zboru RS. Osnovni namen predloga je celostno in pregledno urediti štipendiranje v Sloveniji.

Predlog zakona bo spremenil pogoje za pridobitev državne štipendije. Ta bo namenjena tistim dijakom oziroma študentom po 18. letu, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana v preteklem koledarskem letu ne presega 64 % neto povprečne plače (približno 630 evrov). Tako se bistveno dvigne cenzus za pridobitev državne štipednije, ki trenutno znaša približno 380 evrov.

 

Osnovni znesek državne štipendije se bo gibal glede na dohodek na družinskega člana od 70 do 190 evrov. K državni štipendiji bo možno pridobiti še različne dodatke (oddaljenost, uspeh, posebne potrebe).

 

Na področju kadrovskih štipendij predlog zakona uvaja višji delež sofinanciranja za nekatere kadrovske štipendije ter dvig zneska najnižje kadrovske štipendije. Predvidena je tudi fleksibilnejša ureditev glede obveznosti štipenditorja oziroma štipendista, kot novost zakon predvideva tudi poskusno dobo v obliki enomesečne delovne prakse, ki tako štipendistu kot štipenditorju omogoča vzajemno seznanitev in možnost prekinitve štipendijskega razmerja.

 

Predlog zakona prinaša tudi nove štipendije za deficitarnost, namenjene tistim, ki se izobražujejo na programih, opredeljenih kot deficitarnih.

 

Za pridobitev Zoisove štipendije na posamezni ravni izobraževanja predlog zakona predvideva kumulativno izpolnjevanje pogojev (povprečna ocena in izjemni dosežek) namesto zgolj enega, kot to predvideva trenutni zakon.

 

Zakon poleg tega ureja še štipendije Ad futura za mednarodno mobilnost ter štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Bistvena novost zakona je tudi možnost kombiniranja nekaterih vrst štipendij. Štipendisti bodo lahko po novem zakonu hkrati prejemali več različnih štipendij, za katere je možno združevanje, vendar bo vrednost vseh štipendij lahko vplivala na višino državne štipendije, če bo presegla 400 evrov mesečno.

 

Predlog zakona vključuje tudi nekatere druge spremembe glede načina in rokov oddaje vlog, vpeljuje obveznost poročanja vseh podeljevalcev štipendij in podobno.

 

Predlog Zakona o štipendiranju je obljavljen na spletni strani MDDSZ.