Status učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika, perspektivnega ali vrhunskega mladega umetnika

Status učenca perspektivnega športnika lahko pridobi učenec, ki je registriran pri nacionalni panožni zvezi in tekmuje v uradnih tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih zvez.

V skladu z okrožnico Pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike (19. 10. 2018, številka: 6030-2/2018/29) bomo status učenca športnika dodelili le tistim učencem, ki so vpisani v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov (http://www.olympic.si/sportniki/registracija-in-kategorizacija).

Status učenca vrhunskega športnika lahko pridobi učenec, ki doseže vrhunski športni dosežek mednarodne veljavnosti.

V skladu z okrožnico Pojasnila v zvezi s pravico do prilagoditve šolskih obveznosti za učence športnike (19. 10. 2018, številka: 6030-2/2018/29) bomo status vrhunskega športnika dodelili le športnikom, ki so stari vsaj 14 let, saj je vrhunski športnik tisti športnik mednarodnega, svetovnega ali olimpijskega razreda, ki je dosegel vrhunski rezultat na mednarodnem tekmovanju v absolutni starostni kategoriji in je vpisan v evidenco registriranih in kategoriziranih športnikov. 

Status učenca perspektivnega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki se udeležuje državnih tekmovanj s področja umetnosti.

Status učenca vrhunskega mladega umetnika lahko pridobi učenec, ki dosega najvišja mesta oziroma nagrade na državnih tekmovanjih s področja umetnosti.

V Pravilniku o prilagajanju šolskih obveznosti  boste našli:

  • kakšni so pogoji za pridobitev statusa,
  • kakšen je postopek dodelitve statusa in trajanje,
  • na kašen način prilagodimo šolskih obveznosti ter
  • kdaj status preneha ali miruje.

Če želite pridobiti status športnika ali umetnika, izpolnite vlogo in ji priložite ustrezno dokumentacijo.

Vlogo je potrebno oddati do 30. septembra za tekoče šolsko leto v tajništvo šole.