IZBIRNI PREDMETI

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v 7., 8. in 9. razredu

Za učence, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 7., 8. in 9. razred bo od 2. 4. 2024 do 10. 4. 2024 na portalu Lo.Polis potekal izbor obveznih in neobveznih izbirnih predmetov.

Kaj so obvezni izbirni predmeti?

Obvezni izbirni predmeti so način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učencem omogočajo, da poglobijo in razširijo znanje predmetnih področij, ki jih zanimajo. Obvezni izbirni predmeti so priložnost, da učenci del predmetnika v zadnjem triletju izberejo po svojih željah, pri tem pa upoštevajo svoje interese, sposobnosti in bodoče poklicne odločitve.

Kaj učenec izbira?

Učenec izbira med ponujenimi predmeti, ki jih razpiše šola glede na njene kadrovske zmožnosti. Šola mora ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec mora izbrati dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo starši. Razen jezikov (nemščina, francoščina), ki potekajo 2 uri tedensko, so ostali izbirni predmeti na urniku po 1 uro tedensko, nekateri pa se izvajajo po 2 uri na 14 dni.

Kateri predmeti so izbrani?

Glede na število učencev bo v šolskem letu 2024/2025 izbranih 17 obveznih izbirnih predmetov za učence od 7. do 9. razreda. Pri izboru bodo upoštevane učenčeve želje po vrstnem redu označenem ob spletni prijavi. Če bo za določen predmet premalo zanimanja, se bodo upoštevale naslednje želje.

Kako poteka pouk izbirnih predmetov?

Izbirni predmeti so vključeni v predmetnik tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, torej v 7., 8. in 9. razred. Po izboru so redni sestavni del učenčevega urnika, njihovo obiskovanje je obvezno. Izbirni predmeti se ocenjujejo tako kot obvezni predmeti – s številčnimi ocenami. Učenec napreduje v naslednji razred le v primeru, da ima vse predmete, torej tudi izbirne, ocenjene s pozitivno oceno.

Oprostitev sodelovanja pri izbirnih predmetih

Učenec 7., 8. in 9. razreda, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri izbirnih predmetih. Predlog je potrebno označiti ob spletni prijavi in opredeliti, ali naj je učenec oproščen pouka izbirnih predmetov v celoti ali le v eni uri tedensko.

Starši na začetku novega šolskega leta na šolo posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo aktualno potrdilo o vpisu v glasbeno šolo. O oprostitvi odloči ravnatelj.

Povezava: Vloga za oprostitev od sodelovanja

 

Sprememba

Učenci se v skupine izbirnih predmetov razvrstijo do zaključka šolskega leta. V septembru lahko skupino še zamenjajo, vendar le pod pogojem, da se normativ za oblikovanje obeh skupin ne spremeni in da se urnik nove skupine sklada z urnikom učenca. Od oktobra dalje prestopi niso več možni.

Svetujemo vam, da se z otrokom pogovorite in skupaj dobro premislite ter izberete predmet oziroma predmeta, pri katerem bo lahko uspešen.

Obveščanje o izboru

Pisno obvestilo o izbranih izbirnih predmetih je priloga spričevalu ob koncu pouka.

Način izbora

  • Učenci se s ponudbo izbirnih predmetov seznanijo v šoli (učitelji ustno predstavijo ponujene predmete).
  • Opisi ponujenih predmetov so objavljeni na šolski spletni strani (povezava).
  • Starši se prijavijo na portal Lo.Polis z uporabniškim imenom in geslom.
  • Sledite pisnim navodilom.
  • Opis predmeta je viden s klikom na oblaček ob imenu predmeta.
  • Željene izbirne predmete razvrstite glede na učenčeve želje.
  • Označite, če želite uveljaviti pravico do oprostitve od obiskovanja izbirnih predmetov.
  • V primeru težav se obrnite na šolskega računalničarja: aljosa.zbogar@osrakek.si
  • Povezava: Navodila za prijavo na portal Lo.Polis

 

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI v 7., 8. in 9. razredu

V zadnji triadi osnovne šole je neobvezni izbirni predmet pouk drugega tujega jezika, na naši šoli francoščine. Pouk neobveznega izbirnega predmeta tujega jezika je na urniku dve uri na teden. Obisk pouka neobveznega izbirnega predmeta je obvezen, predmet se ocenjuje s številčnimi ocenami od 1 do 5. V primeru, da se v začetku šolskega leta posamezni učenec premisli, je menjava možna v mesecu septembru, vendar le, če je v skupini še dovolj prijav.

Neobvezni izbirni predmet se bo lahko izvajal, če ga bo izbralo najmanj 8 učencev.

Toplo priporočamo, da se o tej izbiri doma temeljito pogovorite in odločite z zavedanjem, da bo imel učenec več tedenske obveze.

 

NEOBVEZNI OBVEZNI PREDMETI ZA 2. TRIADO

To so predmeti, ki si jih lahko učenec izbere ter s tem obogati svoje znanje na izbranem področju.

Več o neobveznih izbirnih predmetih.

Opisi neobveznih izbirnih predmetov:

Prijave bodo potekale od srede, 15. 5. 2024, do nedelje, 26. 5. 2024 preko aplikacije oz. portala Lo.Polis.

 

 

Neobvezni izbirni predmeti 7.-9. razred