Izbrani izbirni predmeti za 7., 8. in 9. razred

Izbrani šport ODBOJKA
Kemija v življenju
Matematična delavnica
Načini prehranjevanja
Nemščina I.
Nemščina II.
Nemščina III.
Obdelava gradiv – LES
Obdelava gradiv – UMETNE SNOVI
Ples
Poskusi v kemiji
Rastline in človek
Sodobna priprava hrane
Šport za zdravje
Šport za sprostitev
Urejanje besedil
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

Izbrani neobvezni izbirni predmeti za 4. razred
4. razred Rakek
ŠPORT

4. razred Unec
NEMŠČINA