Brezplačno kosilo

Polna subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 18 % neto povprečne plače. Subvencija se dodeli v višini cene kosila (kosilo je brezplačno).
Učenci imajo pravico do subvencije za kosilo za vsak dan prisotnosti pri pouku in drugih dejavnostih obveznega programa v skladu s šolskim koledarjem.

Delna subvencija kosila

Do delne subvencije kosila so upravičeni učenci (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na kosilo) v družinah, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, znaša:

  • nad 18 do 30 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (drugi razred otroškega dodatka), in sicer v višini 70 odstotkov cene kosila,
  • nad 30 do 36 odstotkov neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (tretji razred otroškega dodatka), in sicer v višini 40 odstotkov cene kosila.

Spremembe veljajo s 1. 1. 2016.

Vir: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/subvencija_kosila_za_ucence/