Objava razpisa: 30. 1. 2018 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava.

Rok prijave: od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018. Vloge, oddane pred začetkom roka/po zaključku roka za prijavo, bodo zavržene.

Vrednost razpisa: 3.600.000,00 EUR.

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2018/2019 do izteka izobraževalnega programa.

Pogoji za pridobitev štipendije: Vlagatelj mora biti prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Višina štipendije: mesečno 100,00 EUR.

Dostopnost vloge: vloga bo dostopna v juniju 2018.

Priloge k podpisani vlogi:
–      v celoti izpolnjen in podpisan obrazec Vloga za dodelitev štipendije za deficitarne poklice v šolskem letu 2018/2019 in
–      fotokopijo spričevala zaključnega razreda šolskega leta 2017/2018; če vlagatelj v šolskem letu 2017/2018 ni zaključil predhodnega izobraževanja, mora priložiti fotokopijo spričevala zadnjega predhodnega šolskega leta, ki ga je opravljal;
–      ustrezno potrdilo o statusu po 12. členu ZŠtip-1, če vlagatelj ni državljan RS (npr. potrdilo o statusu rezidenta za daljši čas, ki ga izda upravna enota).

Način oddaje vlog: Vloga se vloži na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana, s pripisom: »za 250. JR ŠDP« od 15. 6. 2018 do vključno 20. 9. 2018.

Izbirni postopek:
Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa (tj. dodelitev 1000 štipendij) izbrani po naslednjih merilih:
– višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole,
– višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev:
1.      kamnosek
2.      mehatronik operater
3.      izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij
4.      inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij
5.      oblikovalec kovin orodjar/orodjarka
6.      elektrikar/električarka
7.      avtokaroserist/avtokaroseristka
8.      pek/pekarka
9.      slaščičar/slaščičarka
10.    mesar/mesarka
11.    tapetnik/tapetničarka
12.    mizar/mizarka
13.    zidar/zidarka
14.    tesar/tesarka
15.    klepar-krovec/kleparka-krovka
16.    izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje
17.    slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka
18.    pečar– polagalec keramičnih oblog / pečarka-polagalka keramičnih oblog
19.    gozdar/gozdarka
20.    dimnikar/dimnikarka
21.    steklar/steklarka

Pomembne informacije:
–       prejemanje štipendije za deficitarne poklice ne vpliva na višino otroškega dodatka;
–       ravno tako ne vpliva na višino plačila dohodnine;
–       dijak lahko istočasno prejema državno štipendijo in štipendijo za deficitarne poklice;
–    v primeru, da dijak ponavlja isti letnik oz. ne izpolnjuje pogojev za napredovanje v višji letnik, lahko štipendijsko razmerje miruje, vendar ne več kot eno leto.