Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Rok za oddajo vlog je za dijake 6. 9. 2019 in za študente 7. 10. 2019.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020

Objava razpisa: 10. 6. 2019 na spletni strani sklada in na portalu e-Uprava

Predmet razpisa: Javni razpis je namenjen novim vlagateljem, ki še niso bili upravičeni do Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2019/2020 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja.

Vrednost razpisa: 3.000.000,00 EUR

 Pogoji: Za pridobitev Zoisove štipendije morajo vlagatelji poleg splošnih pogojev izpolnjevati tudi posebne pogoje:

·         izkazati vsaj en izjemni dosežek IN hkrati

·         ustrezen šolski ali študijski uspeh ali drugo posebno merilo.

Posamezni pogoji so podrobneje opredeljeni v zakonu, pravilniku in so povzeti tudi v javnem razpisu.

Dostopnost vloge: Vloga je od objave razpisa dalje na voljo na spletni strani sklada. Mogoče jo je prevzeti tudi osebno na naslovu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, vsak dan v poslovnem času.

Način oddaje vlog: Vlogo z dokazili vlagatelji pošljejo po pošti priporočeno ali vložijo osebno na naslov Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana, s pripisom »Zoisova štipendija – novi«.

Rok za oddajo vlog: Rok za oddajo vlog prične teči z dnem objave tega razpisa. Zadnji rok za oddajo vlog je:

–  petek, 6. 9. 2019, za dijake in

–  ponedeljek, 7. 10. 2019, za študente.

Vloga je vložena pravočasno, če jo sklad prejme najkasneje zadnji dan roka ali če je oddana zadnji dan roka s priporočeno pošiljko.

Dodatne informacije so na voljo:

–       na spletni strani sklada http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/zois/zstip1,

–       na e-poštnem naslovu zoisi[@]sklad-kadri.si,

–       v poslovnem času na telefonski številki 01 43 45 897,

–       v času uradnih ur osebno na naslovu sklada.