OBJEM - Zavod RS za šolstvoRakek ima bogato dediščino na področju šolstva, kar dokazuje tudi njegova častitljiva 140. obletnica. Ko se oziramo po prehojeni poti, smo lahko upravičeno ponosni – številnim tu učečim se mladim šola je in še daje dobro popotnico za svet. Vseeno pa se trudimo biti v korak s časom ali celo dlje – z inovativnimi pristopi želimo dati mladim generacijam največ, kar lahko. Zato sodelujemo v številnih projektih, ki so dodana vrednost šolski in širši skupnosti.

Eden izmed takšnih projektov je OBJEM, v katerega smo kot razvojna šola vključeni že od 2017/18. Glavni cilj je dvigniti raven bralne pismenosti pri učencih po celotni vertikali izobraževanja. Bralno pismenosti tako razvijamo na različne načine in z več vidikov, med katerimi lahko izpostavimo ključne tri: uvajanje gradnikov bralne pismenosti, inovativni didaktični pristopi in izbor kakovostnih bralnih gradiv. Zelo pomembno pa je, da učenci prevzemajo aktivnejšo vlogo, kar se kaže z dejavnim ukvarjanjem z besedili, bogatenjem besedišča, vrednotenjem prebranega in odzivom na besedila ter tvorjenjem besedil pri različnih učnih predmetih. Vse to posledično vpliva na motiviranost za branje.

Posebno pozornost namenjamo tudi prizadevanju za boljšo ozaveščenost učiteljev vseh predmetov o pomembnosti razvijanja bralne pismenosti učencev in njihove vloge, z jasnim poudarkom, da to ni le naloga učiteljev slovenskega jezika. Tako učitelji razvijamo inovativne učne pristope, ki povečujejo aktivno vlogo učencev, ob tem pa razvijamo še druge kompetence. Poleg tega se zavedamo lastnega zgleda, zato imamo na vsakem sestanku učiteljskega zbora uvodno »minutko za jezik« – na ta način krepimo svoje znanje maternega jezika, ki ga lahko predajamo naprej pri vseh predmetih.

Smo v sklepnem letu projekta in verjamemo, da bo pustil dovolj globoke sledi, da se bo delo na njegovih temeljih nadaljevalo. V središče dogajanja želimo postaviti šolsko knjižnico – kot stičišče, križišče naših poti do znanja preko branja in knjig. Bralna pismenost je namreč osnova vseh drugih pismenosti in ima dokazano bistven pomen pri mišljenju ter učenju. OBJEM torej niti ni tako naključno izbrano ime – z nežnostjo, vztrajnostjo in jasnim namenom bomo prišli do uspeha.

Spodnje fotografije so le posamezni utrinki zadovoljnih učencev.

Silvestra Kotar

Izdelovanje didaktičnih pripomočkov

Praktično učenje

Raziskovalni pouk