SPOŠTOVANI STARŠI,

za učence 5. razreda naše šole letos organiziramo letno šolo v naravi v Mladinskem zdravilišču in letovišču RKS Debeli Rtič, ki bo trajala od 3. – 7. junija 2013. Za subvencioniranje šole v naravi bo šola prejela nekaj sredstev s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Subvencija je namenjena predvsem socialno in zdravstveno ogroženim učencem.

Šola bo dodelila sredstva za regresiranje šole v naravi na osnovi vloge, ki jo lahko vložijo otrokovi starši, skrbniki ali rejniki. Izpolnjeno vlogo skupaj s prilogami oddajte v tajništvo šole ali pošljite na naslov OŠ »Jožeta Krajca« Rakek, Partizanska 28, 1381 Rakek, do 14. maja 2013.

Pri odločanju o vlogi za subvencioniranje bodo upoštevani naslednji kriteriji*:

• višina dohodkov na družinskega člana,
• prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu,
• višina otroških dodatkov,
• brezposelnost staršev,
• dolgotrajna bolezen v družini,
• dolgotrajnejši socialni problemi in druge specifike v družini,
• število šolajočih se otrok.

Da je vloga za regresiranje šole v naravi popolna, ji je potrebno priložiti*:

• fotokopijo odločbe o višini otroškega dodatka ,
• prejemniki denarno socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu priložijo fotokopijo odločbe o denarni in socialni pomoči,
• če so starši brezposelni, priložijo potrdilo Zavoda za zaposlovanje.

Subvencije za šolo v naravi se ne dodeli*, če se ugotovi:

• da so v vlogi navedeni netočni podatki,
• če je vloga nepopolna.

O odločitvi glede vaše vloge boste pisno obveščeni.

*Povzeto po: Postopkih in kriterijih za dodelitev subvencionirane prehrane učencem in subvencioniranje šole v naravi.

VLOGO NAJDETE TUKAJ.