Šolsko leto 2014/2015
[list icon=”file”]

[list_item]Vodnik po šolskem letu 2014/2015 – šolska publikacija[/list_item]
Opomba: Pri izbirnih predmetih Obdelava gradiv – umetne snovi, Šport za zdravje in Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami se je spremenilo število učencev.
[list_item]LETNI DELOVNI NAČRT za šolsko leto 2014/15[/list_item]
[list_item]Razvojni načrt OŠ “Jožeta Krajca” Rakek[/list_item]
[list_item]Poročilo o vzgojno-izobraževalnem delu v šolskem letu 2013/2014[/list_item]
[list_item]Samoevalvacijsko poročilo za šolsko 2013/2014[/list_item]
[list_item]Prometno varnostni načrt[/list_item]
[list_item]Poslovnik Sveta šole[/list_item]
[list_item]Požarni red OŠ “Jožeta Krajca” Rakek[/list_item] [/list]