Šolska pravila

Spoštovani učenci, starši in krajani!

Želimo si, da bi naša šola s svojo okolico ostala čista in prijetna. Za to smo odgovorni vsi, ki jo souporabljamo in se tam zadržujemo, zato vas vljudno prosimo, da na šolskem območju:

NE KADITE

NE MEČITE SMETI NA TLA

LOČUJTE ODPADKE

UGASNITE MOTOR

[divider]

Hkrati vas seznanjamo, da se od 6. septembra dalje vsi vhodi v šolo ob 15:00 zaklenejo. Izjema je glavni vhod, skozi katerega lahko vstopate na popoldanske organizirane dejavnosti v prostorih šole, ter vhod v vrtec.

Obvezna uporaba copat!

Na OŠ “Jožeta Krajca” Rakek je v skladu s hišnim redom obvezna uporaba copat. To velja tudi za otroke, ki v prostorih osnovne šole sodelujejo pri popoldanskih dejavnostih.

Prosimo vse obiskovalce aktivnosti, ki se dogajajo v prostorih OŠ Rakek, da se ob vstopu v šolske prostore v garderobi preobujejo v copate. S tem bomo zagotovili dosledno upoštevanje hišnega reda in vzdrževali čistočo.

Pravila vedenja in delovanja na šoli so nujno potrebna za uspešno delo, dobro počutje in varnost vseh na šoli, zato vas prosimo, da jih dosledno spoštujete.

Hvala za razumevanje

mag. Anita Knez, ravnateljica

PRAVILA ŠOLSKEGA REDA

Pravila šolskega reda_junij 2013_delovna verzija_Page_1

Pravila šolskega reda – PDF

Hišni red

SPLOŠNA NAČELA

Učenci, delavci šole in obiskovalci so dolžni:

 • Upoštevati vsa splošna zakonska določila, še posebej določila o dejavnosti vzgoje in izobraževanja.
 • Ravnati tako, da se zagotavlja varnost oseb, materialnih dobrin v šoli in na zunanjih šolskih površinah. Šolski prostori in zunanje šolske površine morajo biti urejene in čiste.
 • Ravnati tako, da ne motijo vzgojno-izobraževalnega dela.

PRIHAJANJE IN ODHAJANJE UČENCEV V ŠOLO

 • Šolska vrata se odpirajo ob 6:00 uri  na matični in na podružnični šoli. Od 6. ure dalje prihajajo v prostore šole učenci, ki so v jutranjem varstvu. Od 7:20 dalje prihajajo učenci predmetne stopnje, ki imajo preduro, ostali učenci  razredne in predmetne stopnje pa prihajajo v šolo 10 minut pred začetkom pouka.
 • Predura začne ob 7:30.
 • Začetek pouka je ob 8:20.
 • Učenci prihajajo v šolo točno in pravočasno.
 •  V šoli je za učence obvezna uporaba copat. Preobujejo se v garderobi, kjer ima vsak učenec svoj prostor oz. garderobno omarico s ključem.
 • Med poukom učenci ne zapuščajo učilnic, igrišča  ali drugih  šolskih prostorov.
 • V šoli se po pouku učenci ne zadržujejo, razen v primeru vodenih šolskih dejavnosti pod vodstvom mentorja.
 • Učenci, ki imajo proste ure v času pouka, počakajo na naslednjo uro v prostoru šole v prisotnosti za to določenega učitelja ali v šolski knjižnici. V času prostih ur učenci lahko zapuščajo šolski prostor samo na podlagi pisne izjave staršev.
 • Učenci, ki obiskujejo interesne dejavnosti, dopolnilni ali dodatni pouk, izbirne predmete v popoldanskem času, počakajo učitelja 10 minut pred začetkom pouka/dejavnosti pred šolo.
 • V telovadnici je obvezna uporaba nedrsečih športnih copat (natikači nisi dovoljeni, ker so nevarni).
 • V telovadnici se smejo  učenci zadrževati le, če imajo redno uro športne vzgoje ali drugo športno dejavnost.
 • V popoldanskem ali večernem času prihajajo v telovadnico le v spremstvu športnega vaditelja ali učitelja.

NALOGE REDITELJA

 • V razredu skrbijo za red in zadnji zapuščajo urejen razred. Vsako uro sporočijo odsotnost učencev od pouka, po vsaki uri počistijo tablo, pospravijo in pregledajo učilnico ter poskrbijo za urejenost garderob.
 • Malico prinašajo v razrede. Po malici odnesejo pladnje ter ločeno odstranijo ostanke hrane in embalažo ter sortirajo umazano posodo.

PRIPRAVA NA POUK IN VEDENJE MED POUKOM

 • Učenci počakajo učitelja po zvonjenju v razredu s pripravljenimi učnimi pripomočki.
 • Uro zaključi učitelj.
 • Med poukom se učenci vedejo v skladu z določbami Pravilnika o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli oz. Vzgojnim načrtom šole.
 • Petminutni odmori so namenjeni zamenjavi razredov in pripravi na pouk.
 • Menjava razredov poteka mirno, učenci hodijo po svoji desni strani, da ne prihaja do nepotrebnega prerivanja.
 • Učitelji poskrbijo, da učenci pravočasno odidejo na pouk športne vzgoje, učitelj športne vzgoje pravočasno zaključi pouk, učenci pa poskrbijo, da se pravočasno vrnejo do naslednje ure v šolsko stavbo in se ne zadržujejo v garderobah ali na poti v telovadnico.
 • Med poukom učenci razreda ne zapuščajo, biološke potrebe opravijo pred poukom, med poukom pa samo v nujnih (zdravstvenih) primerih v dogovoru z učiteljem.
 • V primeru, da učitelj zamudi v razred, se je dolžan učencem opravičiti za zamudo. Če pouk zamudi učenec, se je dolžan za zamudo opravičiti učitelju.
 • V šoli in zunaj nje se vsi pozdravljamo z običajnimi pozdravi: dobro jutro, dober dan, dober večer, na svidenje, lahko noč.
 • Preden vstopimo v prostor (pisarno, učilnico, kabinet, zbornico,…), potrkamo.
 • Ne pozabimo na čudežni besedi prosim in hvala.

UPORABA PRENOSNIH TELEFONSKIH APARATOV

 • Med šolskim delom morajo biti prenosni telefonski aparati izključeni.
 • Učenci prinašajo prenosne telefonske aparate v šolo na lastno odgovornost. Za izgubljene ali drugače odtujene telefonske aparate šola ne odgovarja.
 • Fotografiranje s fotoaparati in fotoaparati na mobilnem telefonu je možno le na osnovi predhodnega pisnega soglasja staršev in v soglasju s sošolci in učiteljem.

OSTALA PRAVILA

 • V šolskih prostorih in v njeni okolici ni dovoljeno kaditi.
 • Priporočamo, da v šolo ne prinašate dragocenih predmetov. Denar in vredne predmete hranite pri sebi in jih ne puščate v torbah ali v garderobnih omaricah. Za svoje stvari odgovarjate učenci sami.
 • Za ohranjanje šolske lastnine smo odgovorni vsi.
 • Vsak učenec zapusti svoj prostor v razredu ali garderobi urejen.
 • Odpadke ločujemo in jih odlagamo v ustrezne posode.
 • Dolžnost vseh na šoli  je vljuden in spoštljiv odnos do vseh, s katerimi se na šoli srečujemo.
 • Poleg teh pravil veljajo na šoli še ostala dogovorjena pravila, knjižnični red in druga navodila, ki jih sprejme ravnatelj šole, pedagoški zbor in šolska skupnost.

PRAVILA VEDENJA IN DELOVANJA  NA ŠOLI SO NUJNO POTREBNA  ZA USPEŠNO DELO, DOBRO POČUTJE IN VARNOST VSEH NA ŠOLI.

Dezurstvo ucencev 2012_2013

Dežurstvo učencev – PDF

Požarni red

pozarnired

POŽARNI RED

Požarni red v PDF dokumentu